Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

31-07-2017

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu


Ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu Nr.399 (prot.Nr.20, 24§) „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Lokālplānojuma teritorija – zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 (Artilērijas iela 34, Daugavpils) un 05000082943 (Artilērijas iela 34A, Daugavpils). Lokālplānojuma teritorija atrodas Daugavpilī Vecās Forštadtes mikrorajonā. Tās platība ir 2320 m2.

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot visu lokālplānojuma teritoriju mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves izvietošanas iespējām.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja: Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja, Inta Ruskule e-pasts: inta.ruskule@daugavpils.lv, talr.65407784 
Atpakaļ