Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

07-07-2017

Daugavpils pilsētas pašvaldībā apstiprināti pirmie četri projektu iesniegumi 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu paš


Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.152) nosacījumiem un deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu  Daugavpils pilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi šādus projektu iesniegumus:

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” (id.Nr. 4.2.2.0/16/I/001)

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī” (id.Nr. 4.2.2.0/16/I/003)

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles ielā 8, Daugavpilī” (id.Nr. 4.2.2.0/17/I/001)

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” (id.Nr. 4.2.2.0/17/I/002).

 

Atbilstoši ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 25.punktu tuvākajā laikā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas pašvaldību tiks noslēgtas vienošanās par minēto projektu īstenošanu.

Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un investīciju plānā kopumā ir iekļautas 14 projektu idejas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros (https://old.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/RPIP_23%2003%202017_gala.pdf).

Projektu realizācijai kopējais plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms ir  12 133 016 euro.

Informācija par projektu iesniegumu atlasi ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://old.daugavpils.lv/lv/576.

Atgādinām, ka Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase Daugavpils pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta saskaņā ar projektu “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai”, kuru īsteno ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 11.1.1. "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšanu, lai iesaistītos Eiropas savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesā, tādējādi veicinot Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbalstu.

Projekta realizācijas termiņš:  no 2015.gada 5.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējās projekta izmaksas 46 666,00 euro, no tām:

ERAF finansējums 85%  no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas,

Valsts budžeta finansējums 15% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa

 
Atpakaļ