Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-09-2016

Izsludināta ierobežota projektu atlase degradēto teritoriju reģenerācijai


Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir uzaicināta sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)  projektu pirmās kārtas atlases ietvaros, lai īstenotu pasākumus, kas nodrošinās videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projektu ietvaros, atbilstoši Daugavpils pilsētas attīstības programmā “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Investīciju plānā iekļautajām integrētu teritoriālo investīciju iecerēm,  varēs attīstīt ceļu satiksmes infrastruktūru - satiksmes pārvadus, ielas vai ceļus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju,  un labiekārtot degradētās teritorijas. Tāpat tiks līdzfinansētas ūdenssaimniecības, siltumapgādes, gāzes, elektroenerģijas infrastruktūras būvniecības izmaksas, kā arī virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve.

Projektu realizācijai plānotais ERAF finansējuma apjoms ir  12 927 537 euro.

 Ierobežotā projektu iesniegumu atlase, kurā aicināta piedalīties Pašvaldība, notiek no 2016.gada 22.septembra līdz 2017.gada 1.decembrim.

ERAF atbalsts paredzēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Sīkāka informācija par specifiskā atbalsta mērķi un pieteikšanās kārtību pieejama Pašvaldības mājas lapā https://old.daugavpils.lv/lv/576.

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase Daugavpils pilsētas pašvaldībā tiek nodrošināta saskaņā ar projektu “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai”, kuru īsteno ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 11.1.1. "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšanu, lai iesaistītos Eiropas savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesā, tādējādi veicinot Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbalstu.

Projekta realizācijas termiņš:  no 2015.gada 5.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējās projekta izmaksas 46 666,00 euro, no tām:

ERAF finansējums 85%  no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas,

Valsts budžeta finansējums 15% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos D.Briška
Atpakaļ