Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

30-11-2015

Noslēgusies devītā būvniecības līguma izpilde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros


2015.gada  25.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)” ietvaros veiktie darbi.

    Šī līguma īstenošanai 23.03.2015. tika parakstīts līgums ar SIA „VELVE”, kurai  bija jārekonstruē novecojušie kanalizācijas spiedvadi (dīķeri) pāri Daugavas un Lauceses upēm pēc jau gatavā projekta (projektētājs – SIA ”REM PRO”). Saskaņā ar izstrādāto projektu savu ekspluatācijas laiku nokalpojušo spiedvadu vietā tika izbūvēti jaunie cauruļvadi 1, 2 km garumā ( t.sk., 2 līnijas pāri Daugavas upei 930 m kopgarumā un 2 līnijas pāri Lauceses upei 270 m kopgarumā). Spiedvadi Daugavas upes zemūdens daļa tika ierīkoti no kaļama ķeta caurulēm Ø 300 mm ar speciāliem stipriem savienojumiem (īpaši sarežģīti darbi bija izpildīti dambju šķērsošanas vietās). Posmā zem Lau-ceses upes iebūvētas plastmasas polietilēna caurules Ø 160 mm, kuru ierīkošanai tika pielietota beztranšejas metode.

 

     Vienlaicīgi ar cauruļvadu ierīkošanu tika izveidotas 2 pārslēgšanas kameras ar nepieciešamo noslēgarmatūru.  Pēc celtniecības pabeigšanas tika  paveikti darbi teritorijas sakārtošanai un zāliena atjaunošanai ap 8,5 tūkst m2 platībā. Paveikto darbu vērtība (bez PVN) – 625 065,71 EUR.

      Līguma izpildes rezultātā tika nodrošināta droša notekūdeņu pārsūknēšana no Daugavpils pilsētas kreisā krasta mikrorajoniem uz pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtām, samazināti ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītie piesārņojuma un infiltrācijas apjomi un novērsts kanalizācijas noteku nokļuves risks Baltijas jūras baseina upēs - Daugavā un Laucesē

            Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ar kopējo vērtību 20,9 milj. EUR bez PVN (no kuriem 14,7 milj. EUR ir ES Kohēzijas fonda līdzekļi) tiek realizēts 2011.-2015.gadu periodā ar mērķi uzlabot ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti Daugavpils pilsētā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un nodrošināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt, privātā sektora iedzīvotājiem. Šim mērķim Daugavpilī izbūvēti un rekonstruēti ap 95 km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (ieskaitot 20 sūkņu stacijas un paplašinātas infrastruktūras nepieciešama aprīkojuma ierīkošanu). Uz doto brīdi  9 būvniecības līgumu ietvaros izbūvētie objekti jau nodoti ekspluatācijā SIA “Daugavpils ūdens” speciālistiem un tuvākajā laikā pēdējā  līguma ietvaros paveiktie darbi arī tiks uzrādīti pieņemšanas komisijai. Tādējādi, var droši teikt, ka projekts tiks pabeigts laikā, tas ir līdz 2015.gada 30.decembrim.

_________________________________________________________________________________

 

 Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Daugavpils ūdens”.

ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides 
Atpakaļ