Вопрос думе


Задай вопрос!
Самоуправление | Городская дума | Нормативные акты » | Решения думы | 2008.

2008.

 Lēmums Nr. 1066. Par Pašvaldības, tās iestāžu bilancē un pašvaldības kapitālsabiedrību apsaimniekošanā esošo neapdzīvojamo telpu iznomāšanas, atvieglojumu piešķiršanas un bezatlīdzības lietošanā nodošanas kārtības apstiprināšanu.

Pielikums 1.

Pielikums 2

 Lēmums Nr. 1106. Par detālplānojuma "Zemes gabalam ar kadastra Nr. 0500 037 1503 Daugavpilī, Liepziedu ielā 1 un tam pieguļošajai Liepziedu ielas teritorijai" pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 Lēmums Nr.1092.  Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Pielikums
Domes 23.12.2008.
lēmumam Nr.1092
Daugavpils pilsētas domes noteikumi Nr.8 "Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"

Pielikums Nr.1
Domes 23.12.2008.
lēmumam Nr.1092
Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 23.decembra noteikumiem Nr.8 "Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"

Pielikums Nr.2
Domes 23.12.2008.
lēmumam Nr.1092
Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 23.decembra izsoles noteikumiem Nr.8 "Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"

Pielikums Nr.3
Domes 23.12.2008.
lēmumam Nr.1092
Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 23.decembra noteikumiem Nr.8 "Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"
 

Pielikums Nr.4
Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 23.decembra izsoles noteikumiem "Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"

Pielikums Nr.5

 Lēmums Nr. 1062. Par detālplānojuma zemesgabaliem Dzintaru ielā 29 un 31, ar kadastra Nr. 0500 029 2505 un 0500 029 2501 un tiem pieguļošajām Dzintaru un Turaidas ielu teritorijām pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 Lēmums Nr.1061. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija lēmumā Nr. 663 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Dzintaru iela 29 un 31"

 Lēmums Nr.1017.Par zemes gabala ar kadastra Nr. 0500 020 0811 Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8 un to pieguļošo ielu teritoriju detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

 Lēmums Nr.1016. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 8. marta lēmumā Nr. 207 „ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu zemes gabalam ar kadastra Nr. 0500 020 0811 Daugavpils pilsētas Jelgavas un Nometņu ielas rajonā, kvartālā Nr.8" 

 Lēmums Nr.995. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 28.augusta lēmumā Nr.757 "Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu" Pielikums Domes 2008.gada 27.novemba lēmumam Nr.995

 Lēmums Nr. 968. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 10. aprīļa lēmumā Nr. 355 " Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Spaļu ielas rajonā"

 Lēmums Nr.967. Par Privatizācijas nodaļas nosaukuma maiņu un Daugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta nolikuma apstiprināšanuDaugavpils pilsētas domes Īpašuma departamenta nolikums

 Lēmums Nr.935. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.
Pielikums Domes 13.11.2008. lēmumam Nr.935. Daugavpils pilsētas domes noteikumi Nr.6 "Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5 

 Lēmums Nr.924. Par Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nosaukuma piešķiršanu Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidussskolai 

 Lēmums Nr. 870. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

 Lēmums Nr. 833. Par detālplānojuma zemesgabaliem Daugavpilī Dzintaru ielas rajonā 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 Lēmums Nr. 832. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13. decembra lēmumā Nr.1104 " Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem
Daugavpilī Dzintaru ielas rajonā"

 Lēmums Nr.757. Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu. Pielikums

 Lēmums Nr.688. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.  Pielikums

 Lēmums Nr. 667. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumā Nr.175 "Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu"

 Lēmums Nr. 666. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu

 Lēmums Nr. 663. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Dzintaru iela 29 un 31   (2.pielikums )

  Lēmums Nr. 662. .Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 10. jūlija lēmumā Nr. 639 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Tērvetes ielā 17"

 

 Lēmums Nr. 2. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 Lēmums Nr.9. Par saistošajiem noteikumiem

 Lēmums Nr. 60. Par Domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

 Lēmums Nr. 86. Par Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta maksas pakalpojumiem
Pielikums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra lēmumam Nr.86

 Lēmums Nr. 135. Par stratēģiskiem ietekmes uz vidi novērtējumiem Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumiem un
Daugavpils pilsētas attīstības programmai "Mana pils Daugavpils"
 

  Lēmums Nr. 161. Par vietu noteikšanu parakstu vākšanai

 Lēmums Nr.182. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra lēmumā Nr.86

 Lēmums Nr. 196. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Mežciemā. DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

 Lēmums Nr. 229. Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu 
Pielikums Domes 13.03.2008. lēmumam Nr.229
Pielikums N1

 Lēmums Nr. 239. Par tirdzniecības centra, tirgus rekonstrukcijas Cietokšņa ielā 60, Daugavpilī būvniecības ieceres akceptēšanu


 Lēmums Nr. 240. Par NP Daugavpils biznesa parka Višķu ielā 21S izveides būvniecības ieceres akceptēšanu. 

 Lēmums Nr. 255.  Par vietu noteikšanu parakstu vākšanai

 Lēmums Nr. 354. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Liepziedu ielā 1
DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

 Lēmums Nr. 355. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Spaļu ielas rajonā.

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI(Spaļu)

 Lēmums Nr.399.  Par izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.
 Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.3 "Par vieglo taksometru stāvvietu nomas tiesību izsoli Daugavpils pilsētā"
Pielikums 1.
Pielikums 2.
Pielikums 3.
Pielikums 4.
Pielikums 5.  

 Lēmums Nr. 575. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Tērvetes ielā 52A.
       DARBA UZDEVUMS

 Lēmums Nr. 571. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

 Lēmums Nr.569. Par sadzīves atkritumu normatīvā daudzuma apstiprināšanu. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā izvietoto sabiedrisko pakalpojumu objektu un fizisko personu sadzīves atkritumu savākšanas minimālās normas

 Lēmums Nr. 605. Par balkonu noformējumu konkursa izsludināšanu. 
      BALKONU NOFORMĒJUMA KONKURSA N O L I K U M S 

Lēmums Nr. 639. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabalam Tērvetes ielā 17   2.pielikums Domes 2008. gada 10.jūlija lēmumam Nr.639 (prot. Nr.13)