Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pilsēta | Pilsētas ziņas

Pilsētas ziņas

26-04-2012

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina par apbūves noteikumu ievērošanas nepieciešamību


Veicot būvniecības uzraudzību un  pieņemot objektus ekspluatācijā tika konstatēts, ka palielinājies nelikumīgi vai neatbilstoši apbūves noteikumu prasībām uzbūvēto žogu skaits.

 

Sakarā ar augstāk minēto Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments skaidro, ka saskaņā ar 2009.gada 12.februāra Saistošo noteikumu Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” prasībām, veicot žoga uzbūvi jāievēro sekojošais:

 

Žogiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemes gabalu žogu arhitektūru.

 

Robežu žogi kaimiņiem jāceļ un jāuztur kopīgi. Ja nav panākta vienošanās, tad katra zemesgabala īpašniekam jāceļ un jāuztur tā žoga puse, kas, skatoties no ielas uz savu zemesgabalu, ir pa labi.

 

Žogiem gar ielām, kā arī robežu žogiem jābūt caurredzamiem (vismaz 30 %) un ne augstākiem par 1,80 m. Detālplānojumā prasības žogiem var tikt precizētas.

 

Žoga projektam ir jābūt izstrādātam ēkas projekta sastāvā.

 

Jauna žoga būvniecības gadījumā, jāizstrādā projekts un jāsaskaņo Būvvaldē.

 

Katra zemes un ēkas īpašnieka pienākums ir uzturēt kārtībā savu žogu.

 

Aizliegta dzeloņdrāšu, metāla lokšņu, blīvo žogu būvēšana.

 

Žogiem jābūt nokrāsotiem ar izturīgām krāsām, nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku, cēlapmetumu žogus.

 

Namīpašumā, kuram ir vairāki līdzīpašnieki, aizliegta žogu veidošana, atdalot īpašuma daļu.

 

 

2009.gada 12.februāra Saistošie noteikumi Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” atrodas šeit:

 

 http://old.daugavpils.lv/userfiles/TP_grozijumi/Apbuves_noteikumi.pdf

www.daugavpils.lv/pašvaldība/Daugavpils dome/Normatīvie akti

 Informaciju sagatavoja Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Divi piemēri: pirmā attēlā pareizi uzbūvētais žogs, otrā attēlā nepareizi uzbūvētais žogs

    
Atpakaļ