Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Publiskā/sabiedriskā apspriešana | 2014. gads

2014. gads

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

„Ēku Rīgas ielā 51 un Rīgas ielā 49A, Daugavpilī

pārbūve par tirdzniecības pasāžu”

 

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri „Ēku Rīgas ielā 51 un Rīgas ielā 49A, Daugavpilī pārbūve par tirdzniecības pasāžu”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA „Siltumsistēmu automātika”, reģ. Nr.41503015634, juridiskā adrese: Stacijas ielā 129 J, Daugavpilī, tālr. 65425127, kont. pers. Andrejs Jegorovs.

Projektētājs: SIA „LK projektu grupa”, reģ.Nr. 41503032437, juridiskā adrese: Raiņa ielā 10-1, Daugavpilī, tālr. 65454116, kont.pers. Alfrēds Kokins e-pasts: lkprojekts@apollo.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2014. gada 15. decembra  līdz 2015. gada 16. janvārim  Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2015.gada 6. janvārī plkst.16.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Pārskats par rezultātiem

Aptaujas lapa

Planšete 1

Planšete 2

---------------------------------------------------------------------

Paziņojums par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” publisko apspriešanu

 2014. gada 13. novembrī ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) lēmumu Nr. 560 „Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodota publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmā redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš no 2014. gada 28. novembra līdz 2014. gada 19. decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties, kā arī rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: info@daugavpils.lv un ppdep@daugavpils.lv) Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, vai Domes informācijas centrā Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās darba laikā. Kā arī  ar detālplānojuma projekta dokumentāciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē, proti, www.daugavpils.lv, sadaļā – Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 2014. gada 11. decembrī plkst. 16.00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Detālplānojuma projekta sējums

„Plānotās (atļautās) izmantošanas karte”;

„Aizsargjoslu karte”;

„Sarkano līniju plāns un adresācijas priekšlikums”;

„Zemes ierīcības risinājumi”;

„Inženierinfrastruktūras shēma”;

„Plānoto ielu un brauktuvju šķērsprofili”.

Priekšlikuma veidlapa

---------------------------------------------------------------

2014. gada septembrī ir sagatavota Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 1. redakcija.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.25 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 28. janvārī.

Paredzētā darbība ir Daugavpils (Lociku) lidostas atjaunošana regulāru pasažieru lidojumu apkalpošanai līdz 1500 lidmašīnu gadā, ierosinātāja – SIA “Daugavpils lidosta” (reģ. Nr.41503036354, Kr.Valdemāra 13-207.kab., Daugavpils, LV 5401).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eiroprojekts”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  • Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojā (Daugavpils, Kr. Valdemāra iela 1),
  • Daugavpils novada domes pieņemamajā telpā (Daugavpils, Rīgas iela 2, 2. stāvs 20. kabinets)
  • Naujenes tautas bibliotēkā (Daugavpils novada Naujenes pagasta Kraujas ciems, Daugavas iela 31a)
  • ·        internetvietnē www.eiroprojekts.lv/Daugavpils

no š. g. 1. līdz 31. oktobrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks š.g. 13. oktobrī plkst. 15.00 Naujenes tautas bibliotēkā. 

 

SIA “Daugavpils lidosta”

kontakttālrunis 29277744

-----------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMU

BŪVNIECĪBAS IECERI

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par piecu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu būvniecības ieceri Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā sekojošās vietās: Muitas ielā 3E, Piekrastes un Arendoles ielu rajonā, Gaismas ielas rajonā, Liģinišķu ielas rajonā, Smilšu ielas rajonā.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālr.65476314, kont.pers.Teodors Binders, Kaspars Laizāns, tālr.65476320, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv ; kaspars.laizans@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA “Geo Consultants”,  reģ.Nr.40003340949, juridiskā adrese: Olīvu ielā 9, Rīgā, LV-1004, tālr.67627504, kont.pers. Jānis Ābeltiņš, e-pasts: janis.abeltins@geoconsultants.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 23.09.2014. līdz 21.10.2014. Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 07.10.2014. plkst.16.00. Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas Domes sēdē. Tālr.uzziņām 65457160.

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

Planšete 1(kopā)

Planšete 2(kopā)

Planšete (Muitas iela)

Planšete (Piekrastes/Arendoles ielu rajons)

Planšete (Gaismas iela)

Planšete (Liģinišķu iela)

Planšete (Smilšu iela)

Aptaujas lapa (Muitas iela)

Aptaujas lapa (Piekrastes/Arendoles ielu rajons)

Aptaujas lapa (Gaismas iela)

Aptaujas lapa (Liģinišķu iela)

Aptaujas lapa (Smilšu iela)

Papildus informācija

Prezentācija

---------------------------------------------------------------------------------------

Par līdzdalību Daugavpils pilsētas vides rīcības programmas 2014.-2020.gadam sagatavošanā

Veicinot vides kvalitātes uzlabošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, pilsētas vides sakoptību un vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tiek izstrādāta Daugavpils pilsētas vides rīcības programma 2014.-2020.gadam.

Nodrošinot sabiedrības iesaistīšanos, aicinām līdz 2014.gada 22.septembrim iesniegt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde” savus  priekšlikumus, aizpildītot aptaujas anketas:

-          „Teritorijas, kurās apbūve nav primāra zemes izmantošana”

-          „Apbūves teritorijas”

Aptaujas anketas un priekšlikumi iesniedzami Saules ielā 5A, Daugavpilī, vai nosūtāmi elektroniski uz pastu ksp@daugavpils.lv ar atzīmi „Vides rīcības programma”.

Atbildīgā persona - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors Teodors Binders, tālr. 654-76320

----------------------------------------------------------------

Paziņojums par koka ciršanas ieceri projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros Siguldas ielā starp A. Pumpura un Kaunas ielām, Daugavpilī

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koka ciršanu sakarā ar projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” Siguldas ielā starp A. Pumpura un Kaunas ielām, Daugavpilī.

Ierosinātājs: SIA “Daugavpils ūdens”, reģ.nr.41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, kont.pers.: SIA “RBSSKALS Būvvadība” būvdarbu vadītājs Andrejs Hrabrovs, tālr.28323020, e-pasts: info@rbsskals.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2014.gada 13.augusta līdz 2014.gada 20.augustam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” Siguldas ielā starp A. Pumpura un Kaunas ielām, Daugavpilī. 

Aptaujas lapa
Darbu apraksts
Bildes

________________________________________________________________________________________________________

 

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa fasādes renovāciju,

Strādnieku ielā 16, Daugavpilī

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa fasādes renovāciju, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.

Ierosinātājs: LR Izglītības un zinātnes ministrija Daugavpils Profesionālā vidusskola, reģ.Nr.2731002883, juridiskā adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, kont.pers.: Kazimirs Stivriņš, tālr. 29678833, e-pasts: dvt@daugvt.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2014.gada 31.jūlija līdz 2014.gada 07.augustam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa fasādes renovāciju, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. 

Aptaujas lapa
Darbu apraksts
Bildes

_______________________________________________________________________________________________

Pilsētas mikrorajona „Jaunā Forštadte” autobusu maršrutu shēmu optimizācija

Ierosinātājs: AS „Daugavpils satiksme”, reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese: 18.Novembra iela 183, Daugavpilī, kont.pers.: Oļegs Tolmačovs, tālr. 654-33632, e-pasts: tramvaju@dautkom.lv

Publiskās apspriešanas norises termiņš: no 25.06.2014. līdz 25.07.2014.

Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem iespējams: AS „Daugavpils satiksme”, Kārklu ielā 24, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 654-40944, uzņēmuma interneta mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, Daugavpils domes informācijas birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Atsauksmes var iesniegt: līdz 25.07.2014. AS „Daugavpils satiksme”, 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī, 2.stāvā, 1.kab., tālr. 654-33632

Aptaujas lapa

--------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta. Maģistrālo kanalizācijas

sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)" realizāciju, Daugavpilī 

            Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Alejas ielā (zemes kadastra apzīmējums 0500-001-4612), Kandavas ielā (zemes kadastra apzīmējumi 0500-001-0702, 0500-001-0704) un Centrālajā parkā (zemes kadastra apzīmējums 0500-001-8206),  Daugavpilī, sakarā ar  projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta. Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)" realizāciju.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 654-76319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2014.gada 03.jūnija līdz 2014.gada 10.jūnija. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Alejas ielā, Kandavas ielā un Centrālajā parkā, Daugavpilī, sakarā ar  projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta. Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)" realizāciju. 

Darbu apraksts

Aptaujas lapa

Shēma 1

Shēma 2

Shēma 3

Fotomateriāli(Alejas)

Fotomateriāli(Kandavas)

Fotomateriāli(Parks)

------------------------------------

PAZIŅOJUMS

Par „Daudzfunkcionālā laukuma izveidošanas ieceri bērnu rotaļām un jauniešu  sporta aktivitātēm  Čiekuru ielā 3C, Daugavpilī”  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par „Daudzfunkcionālā laukuma izveidošanas ieceri bērnu rotaļām un jauniešu  sporta aktivitātēm  Čiekuru ielā 3C, Daugavpilī”.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers. Oksana Grigorjeva, tālr. 654-76321, oksana.grigorjeva@daugavpils.lv.

Projekta izstrādātājs: SIA „Palisāde.lv”, reģ.Nr.41503051546, juridiskā adrese: Rīgas iela 16-14, Daugavpils, kont.pers. A.Pundurs, tālr. 26493308, grafits3@inbox.lv.

Informatīvie materiāli apskatāmi no 2014.gada 21.maija līdz 2014.gada 20.jūnijam, Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, tālr. 654-04344, un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Daugavpilī, Saules ielā 5A, tālr. 654-76322, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476314.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” sagatavos ziņojumu iesniegšanai Daugavpils pilsētas domes vadībai, kā arī ievietos publiskās apspriešanas rezultātus Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv.

 Planšete

Aptaujas lapa

Rezultātu apkopojums

---------------------------------------------

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa vaļņu 1.krasta lunetē gar Daugavas ielu  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņu 1.krasta lunetē gar Daugavas ielu (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-011-2102), pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 27.03.2014. atzinumu Nr.14.3-09/106 “Par koku nozāģēšanu kultūras pieminekļu teritorijā”.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kontakta persona: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2014.gada 10.aprīļa līdz 2014.gada 17.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņos 1.krasta lunetē gar Daugavas ielu.

Darbu apraksts

Aptaujas lapa

Foto

-----------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Meļņičkas upes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Meļņičkas upes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī (kadastra apzīmējums 0500-010-0603).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Teodors Binders, tālr. 654-76320, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2014.gada 08.aprīļa līdz 2014.gada 15.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476320, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Meļņičkas upes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem.

Darbu apraksts

Aptaujas lapa

Foto

---------------------------------------------------

Paziņojums par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

Daugavpils pilsētas dome ar 2014.gada 27.marta lēmumu Nr.173 „Par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” nodeva publiskajai apspriešanai Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) 1.redakciju.

Publiskās apspriešanas laiks ir no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 26.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 22.maijā, plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas Domes konferenču zālē, K. Valdemāra ielā 1.

Stratēģijas izstrādātājs ir Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar ekspertu grupu no SIA “Reģionālie projekti”.

Ar dokumentu elektroniski var iepazīties šeit.

Ar 20.02.2014. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.7 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” elektroniski var iepazīties šeit.

Rakstiskus komentārus, priekšlikumus un ierosinājumus Stratēģijas 1.redakcijas papildināšanai iespējams iesniegt līdz 2014.gada 26.maijam plkst. 18.00

  • Domes informācijas centrā, K.Valdemāra ielā 1,
  • sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils pilsētas dome, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401,
  • sūtot uz e-pasta adresi helena.trosimova@daugavpils.lv,

fiziskām personām, norādot vārdu un uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam tiek izstrādāta ESF projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042, ietvaros.

Projektu plānots pabeigt 2014. gada 30. jūnijā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas: 35 572 EUR

 Eiropas Sociālā fonda finansējums: 100%.

Informāciju sagatavoja:

Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas

Telpiskās attīstības plānotāja

Tālr. 654 76800

E-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv

 
---------------------------------

Paziņojums

par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa vaļņos no Odu ielas puses

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņos no Odu ielas puses (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-011-0001), pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu  aizsardzības inspekcijas 1995. gada 12. decembra tehniskā stāvokļa akta “Par Daugavpils cietokšņa Mihaila un Aleksandra vārtiem, autostāvvietu un pilsētas dambi” norādīto rekomendāciju.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kont. pers.: Marija Bule, tālr. 65476322, e-pasts: ksp@inbox.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2013.gada 26.marta līdz 2013.gada 02.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476320, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa vaļņos no Odu ielas puses.

Nocērtamie koki

Daugavpils Cietokšņa vaļņos no Odu ielas puses plānots nozāģēt pašizsējas rezultātā izaugušos kokus, kuru sakņu sistēma grauj  nocietinājumu konstrukciju, tai skaitā:

 

Koku sugu nosaukums

Koku caurmērs, cm

Koku daudzums, gab.

Parastā kļava

16

5

Parastā kļava

20

5

Parastā kļava

24

2

Parastā kļava

32

1

Parastā kļava

36

2

Parastais osis

24

2

Parastais osis

36

1

Parastais osis

40

1

Trauslais vītols

16

1

Trauslais vītols

20

2

Ošlapu kļava

20

2

Parastā liepa

16

9

Parastā liepa

20

8

Parastā liepa

24

1

Parastā liepa

28

2

Parastā liepa

32

1

Parastā liepa

36

1

Parastā liepa

40

1

Parastā liepa

52

1

                                                                     Kopā:

48

 

            Veicot iepriekš minēto koku nozāģēšanu, plānots nozāģēt krūmus un nelikvīdus ar caurmēru līdz 20 cm uz celma.

Aptaujas lapa

Foto

---------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Šuņupes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Šuņupes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī (kadastra apzīmējums 0500-010-0603).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Teodors Binders, tālr. 654-76319, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2014.gada 03.marta līdz 2014.gada 07.martam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Šuņupes gultnes un krastu attīrīšanas darbiem.

Aptaujas lapa

Bildes 

----------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar

Porohovkas ezera gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī  

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar Porohovkas ezera gultnes un krastu attīrīšanas darbiem, Daugavpilī (kadastra apzīmējums 0500-005-0702).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Teodors Binders, tālr. 654-76319, e-pasts: teodors.binders@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2014.gada 24.februāra līdz 2014.gada 28.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Porohovkas ezera gultnes un krastu attīrīšanas darbiem.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Fotofiksācijas materiāli

-------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR

CĒSU IELAS POSMĀ NO KRASTA IELAS LĪDZ ODU IELAI UN ODU IELAS POSMĀ NO CĒSU IELAS LĪDZ VIDZEMES IELAI SEGUMA PASTIPRINĀŠANA

BŪVNIECĪBAS IECERI 

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par Cēsu ielas posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai seguma pastiprināšanu Daugavpilī.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiska adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65476322, kont.pers. Vadims Semoņenko, tālr. 65476475, e-pasts: vadims.semonenko@daugavpils.lv.

Projektētājs: SIA „SKA projekts”, reģ.Nr. LV45403018537, juridiska adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202, tālr.27042720, kont.pers. Tatjana Borovkova e-pasts: skaprojekts@inbox.lv

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 21.02.2014 līdz 21.03.2014 Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 1. stāvā, tālr.65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, darba dienās darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 06.03.2014, plkst.1630, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

 Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas Domes sēdē. Tālr. uzziņām 65457160.

Aptaujas lapa

Grafiskais materiāls

Prezentācija

Ziņojums par rezultātiem

Domes lēmums

-----------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR

„Atklātā  autostāvvieta  Imperatora ielā 6A, Daugavpilī,

zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 011 0005”

BŪVNIECĪBAS IECERI  

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri ‘Atklātā autostāvvieta Imperatora ielā 6A, Daugavpilī, zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 011 0005”

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Stanislavs Šmuksts, juridiskā adrese: „Tomi”, Rutuli, Aglonas novadā,  kont.pers.Vilhelms Locs, tālr.26478507, e-pasts: ekkons@inbox.lv.

Projektētājs: SIA „Ekkons projekts”,  reģ.Nr.40003859156, juridiskā adrese: Rīgas ielā 40-3, Daugavpilī, tālr.65421128,  kont.pers.Vilhelms Locs, e-pasts ekkons@inbox.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2014.gada 27.janvāra līdz 2014.gada 24.februārim Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, tālr.65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2014.gada 13.februārī, plkst.16.30, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas Domes sēdē.

Aptaujas lapa

Planšete

Prezentācija

Ziņojums par rezultātiem

Domes lēmums