Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Publiskā/sabiedriskā apspriešana | 2011.gads

2011.gads

Paziņojums par Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai), Daugavpilī  rekonstrukcijas būvniecības ieceri  

 

Daugavpils pilsētas dome paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres materiāli Ventas ielas un Vidzemes ielas (posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai) Daugavpilī, rekonstrukcijai.

 

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90000077325, juridiska adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, tālr. 65407782, kont. pers. Valērijs Ļaksa, tālr. 65407781, valerijs.laksa@daugavpils.lv.

 

Projektētājs: SIA “Vertex Projekti”, reģ.Nr.40003842450, juridiskā adrese Mārupes novads, “Mārtiņmuiža”, LV 2167, kont.persona Jānis Vasaraudzis, tālr. 67860127, janis@vertexprojekti.lv.

 

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 15.11.2011 līdz 13.12.2011., Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457161, darba dienās darba laikā, interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

 

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457161.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas notiks 30.11.2011, plkst. 17.00, Forštadtes kultūras namā, Vidzemes ielā 41, Daugavpilī, un 08.12.2011 plkst.16.30, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, kont.tālr. 65457161.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas Domes sēdē.

Aptaujas lapa

Planšete

Domes lēmums

Ziņojums par rezultātiem

--------------------------------------

Paziņojums par LMT bāzes stacijas “Daugavpils R” būvniecības ieceri Artilērijas ielā 32A, Daugavpilī, kad.Nr.0500 008 0026

SIA „Latvijas Energoceltnieks” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres materiāli LMT bāzes stacijas “Daugavpils R” būvniecībai Artilērijas ielā 32A, Daugavpilī.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565, juridiska adrese Lubānas ielā 43, Rīgā, tālr. 67241260, kont. pers. Linards Pelsis, tālr. 26565662, linards.pelsis@lec.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 18.10.2011 līdz 15.11.2011., Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457161, darba dienās darba laikā, interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457161.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 01.11.2011 plkst. 16.30, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī,  tālr. 65457161.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē.

Vizualizācija un paskaidrojuma raksts
Būvtafele
Aptaujas lapa

Domes lēmums
Ziņojums par rezultātiem

--------------------------------------------------

Par Romas katoļu baznīcas būvniecību

Poligona ielā 35A, Križu mikrorajonā, Daugavpilī

 

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēze, reģistrācijas Nr.90000519196, juridiskā adrese Latgales iela 88, Rēzeknē, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres vizuālie materiāli Romas katoļu baznīcas būvniecībai Poligona ielā 35A, Daugavpilī (kad.Nr. 0500 032 0615)

Projektētājs – SIA “Rēzeknes būvprojekts”, reģistrācijas Nr.LV42403019677, juridiskā adrese Zemnieku iela 16a-2a, Rēzekne, LV-4601, tālrunis 64633886, e-pasts – rezbp@inbox.lv.

Informatīvie materiāli no 2011.gada 26.augusta līdz 2011.gada 23.septembrim apskatāmi Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 1.stāvā, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, darba dienās darba laikā, un interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, tālrunis 65457161.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2011.gada 23.septembra plkst.16.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 1.stāvā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2011.gada 6.septembrī Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28, plkst.17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu virzīs izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē, tālrunis 65457161.

Aptaujas lapa
Vizualizācija
Paskaidrojuma raksts
Plānotās baznīcas teritorija
Būvtafele

Lēmums Nr. 467. Par akceptu paredzētās būves Romas katoļu baznīcas būvniecība Poligona ielā 35A, Križu mikrorajonā, Daugavpilī būvniecības iecerei

Ziņojums par rezultātiem

----------------------------

Paziņojums par būvniecības ieceres „Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa rekonstrukcija un jauna objekta - dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratorijas korpuss" Parādes ielā 1, Daugavpilī kad. nr. 0500 001 1101 publisko apspriešanu.

APTAUJAS LAPA

Publiskās apspriešanas grafiskie materiāli Nr.1

Publiskās apspriešanas grafiskie materiāli Nr.2

Publiskās apspriešanas grafiskais materiāls izvietots plānotajā būvniecības vietā

Lēmums Nr.233. Par paredzētās būves „Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa rekonstrukcija un jauna objekta – dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratorijas korpusa būvniecība Parādes ielā 1, Daugavpilī” būvniecības ieceri

Ziņojums par rezultātiem

---------------------------- 

 

Saskaņā ar

MK 25.08.2009 noteikumu nr.970

„Sabiedrības līdzdalības kārtība

attīstības plānošanas procesā"

1.pielikumu

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments uzsāk attīstības plānošanu

Daugavpils pilsētas teritorijā.    

Attīstības plānošanas dokuments tiks izstrādāts laika periodā no 31.03.2011. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2015.-2021. gadam, nodrošinot līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības attīstību. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2015. - 2021.gads.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  1. Anketu aizpildīšana (2011. gada maijs-augusts)
  2. Tematisko darba grupu semināri (2012. gada janvāris-novembris)
  3. Attīstības programmas 1. redakcijas publiskā apspriešana (2014. gada janvāris-februāris)
  4. Sabiedriskā apspriešana (sanāksme) (2014. gada februāris)

Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz 30.05.2011. Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65404391,

e-pasts: pavels.jurevic@daugavpils.lv,  norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota institūcijas mājas lapā un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu.

 

Daugavpils pilsētas attīstības programma 2015. - 2021. gadam tiek izstrādāta projekta „Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes  paaugstināšana" (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047)  ietvaros."