Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Vispārēja nodaļa

Vispārējā nodaļa

KONTAKTI

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
VISPĀRĒJĀS NODAĻAS NOLIKUMS1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Daugavpils pilsētas domes Vispārējā nodaļa (turpmāk tekstā - nodaļa) ir Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas (turpmāk- Domes administrācija) struktūrvienība.

1.2. Nodaļa atrodas Lietu pārvaldnieka pārziņā.

1.3. Nodaļa veic tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Daugavpils pilsētas domes nolikumu, Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja rīkojumiem un šo nolikumu.

1.4. Nodaļai ir sava veidlapa un spiedogi.

1.5. Nodaļa sadarbojas ar visām Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienībām.

1.6. Nodaļas nolikumu apstiprina Daugavpils pilsētas dome, nodaļu reorganizē vai likvidē ar Domes lēmumu.

2. Nodaļas galvenie uzdevumi un funkcijas

2.1. Nodrošināt Domes sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu un norisi.

2.2. Nodrošināt un pilnveidot Domes administrācijas lietvedību, saskaņot visu Domes administrācijas nodaļu un departamentu darbību lietvedības jautājumos.

2.3. Kārtot personāla lietvedību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Reģistrēt Daugavpils pilsētas pašvaldības vārdā noslēgtos līgumus un nodot tos par izpildi atbildīgajai amatpersonai.

2.5. Organizēt iedzīvotāju pieņemšanu, viņu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību savlaicīgu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.6. Nodrošināt vienotu informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju atbalstu Daugavpils pilsētas domei, Domes administrācijai.

2.7. Nodrošināt Domes un Domes administrācijas materiāli tehniskās bāzes funkcionēšanu.

3. Nodaļas darba organizācija

3.1. Nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas uzdevumu un funkciju izpildi.

3.2. Nodaļas vadītājs tieši pakļauts Domes lietu pārvaldniekam. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba Domes izpilddirektors, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju.

3.3. Nodaļas vadītājs:
3.3.1. nosaka pienākumu sadali starp nodaļas darbiniekiem, kontrolē uzdevumu izpildi un to kvalitāti;
3.3.2. sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Domes izpilddirektoram nodaļas darbinieku amata aprakstus;
3.3.3. nosaka nodaļas darbinieku prēmijas, piemaksas un jebkura cita veida atlīdzības apmēru, ievērojot darba likumdošanu un koplīguma nosacījumus, un iesniedz to apstiprināšanai Domes priekšsēdētājam;
3.3.4. koordinē Domes administrācijas telpu izmantošanu semināru, konferenču u.c. pasākumu organizēšanai;
3.3.5. nodrošina Domes administrācijai nepieciešamo reprezentācijas priekšmetu iegādi, sniedz atskaites grāmatvedībai par reprezentācijas izdevumiem;
3.3.6. iesniedz priekšlikumus Domes izpilddirektoram un Domes lietu pārvaldniekam lietvedības darba uzlabošanai Domes administrācijas struktūrvienībās un Domes iestādēs;
3.3.7. izpilda citus nodaļas kompetencē esošos uzdevumus.

3.4. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda Domes priekšsēdētāja nozīmēta amatpersona.

3.5. Nodaļas darbu nodrošina: lietvedības daļa, informācijas tehnoloģiju daļa, saimniecības daļa.

3.6. Lietvedības daļas funkcijas:
3.6.1. veikt Domes sēžu sagatavošanas darbu un to apkalpošanu;
3.6.2. veikt vispārēju kontroli par savlaicīgu un kvalitatīvu Domes lēmumu projektu iesniegšanu;
3.6.3. pieņemt noteiktā kārtībā saskaņotus Domes lēmumu projektus, kā arī tiem pievienotos dokumentus;
3.6.4. sagatavot domes sēžu darba kārtības projektus un iesniegt tos apstiprināšanai Domes priekšsēdētājam;
3.6.5. nodrošināt Domes lēmumu projektu izsniegšanu (ievietošanu Domes mājas lapā internetā) Domes deputātiem;
3.6.6. protokolēt Domes sēdes un likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā noformēt sēžu protokolus;
3.6.7. reģistrēt deputātu piedalīšanos Domes sēdēs, reģistrēt personas, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs;
3.6.8. izsniegt ieinteresētajām personām Domes lēmumus un sēžu protokolus, nosūtīt lēmumus tiešajiem izpildītājiem;
3.6.9. reģistrēt Domes priekšsēdētāja, tā vietnieku un izpilddirektora izdotos iekšējos normatīvos aktus;
3.6.10. izstrādāt Domes lietu nomenklatūru un saskaņot to noteiktā kārtībā;
3.6.11. uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt Domes administrācijas struktūrvienību, kuru dokumenti iekļauti lietu nomenklatūrā, lietvedībā pabeigtās un atbilstoši lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām sakārtotās pastāvīgi glabājamās un ilgtermiņa glabājamās lietas un izmantot tos atbilstoši normatīvajiem aktiem;
3.6.12. saskaņā ar Latvijas valsts arhīvu norādījumiem sagatavot un nodot Latvijas valsts arhīvos pastāvīgi glabājamās un ilgtermiņa glabājamās lietas;
3.6.13. izsniegt privātpersonām izziņas, arhīva dokumentu izrakstus, kopijas;
3.6.14. reģistrēt saņemto un nosūtāmo korespondenci, juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
3.6.15. koordinēt un kontrolēt Domes dokumentu un korespondences apriti;
3.6.16. nodot vai nosūtīt reģistrēto korespondenci izskatīšanai adresātiem;
3.6.17. sadalīt korespondenci izpildītājiem atbilstoši amatpersonu rezolūcijām;
3.6.18. organizēt Domes vadības apmeklētāju pieņemšanu;
3.6.19. kārtot Domes administrācijas darbinieku personāla lietvedību atbilstoši darba likumdošanas normatīvajiem aktiem;
3.6.20. sagatavot Domes administrācijas darbinieku darba līgumus, iepazīstināt ar darba kārtības noteikumiem un citiem noteikumiem, kuri darbiniekiem jāpilda;
3.6.21. sagatavot Domes lēmumu projektus par amatpersonu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, sagatavot ar tiem darba līgumus;
3.6.22. sagatavot Domes priekšsēdētaja un izpilddirektora rīkojumus ar personālu saistītajos jautājumos;
3.6.23. sagatavot un aktualizēt valsts amatpersonu sarakstus.

3.7. Informācijas tehnoloģiju daļas funkcijas:
3.7.1. veikt informācijas ievadīšanu un atjaunošanu informācijas tehnoloģiju sistēmā;
3.7.2. organizēt vienotas informatīvās sistēmas izveidi, apkalpošanu un tās drošības uzturēšanu;
3.7.3. savas kompetences ietvaros piedalīties informācijas sistēmu, programmatūras, datu bāzu, datortehnikas u.c. tehnisko līdzekļu iepirkumu procedūrās;
3.7.4. aprīkot datorizētās darba vietas, sniegt tehniskās palīdzības atbalstu Domes deputātiem un Domes administrācijas darbiniekiem problēmu risināšanā;
3.7.5. koordinēt sadarbību par datu apmaiņu ar valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām;
3.7.6. nodrošināt pieaicināto personu uzrunu tulkošanu valsts valodā domes sēdēs;
3.7.7. veikt mutiskus un rakstiskus tulkojumus Domes administrācijas amatpersonu un darbinieku darba uzdevumu veikšanai;
3.7.8. nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus deputātiem un Domes administrācijas amatpersonām un darbiniekiem.

3.8. Saimniecības daļas funkcijas:
3.8.1. organizēt Domes administrācijas materiāli tehnisko un saimniecisko nodrošinājumu;
3.8.2. organizēt pašvaldības administrācijas ēku apsaimniekošanu, aktualizēt līgumu noslēgšanas jautājumus ēku apsaimniekošanas jomā;
3.8.3. atbilstoši savai kompetencei piedalīties iepirkumu procedūrās;
3.8.4. sadarboties ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem;
3.8.5. nodrošināt Domes administrācijas darbinieku darba vietas aprīkojumu;
3.8.6. organizēt delegāciju uzņemšanu un citu pasākumu saimniecisko nodrošinājumu;
3.8.7. nodrošināt apstākļus pamatlīdzekļu un inventāra saglabāšanai un uzturēšanai ekspluatācijas kārtībā, piedalīties to inventarizācijās;
3.8.8. nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba aizsardzībā;
3.8.9. kontrolēt materiālo resursu izlietošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un izmantošanu;
3.8.10. veikt darbus tīrības un kārtības uzturēšanai Domes ēkās;
3.8.11. sniegt transporta pakalpojumus deputātiem un Domes administrācijas darbiniekiem amata pienākumu veikšanai;
3.8.12. veikt ēku uzraudzību, ziņot glābšanas dienestiem par pamanīto ugunsgrēku vai citiem nelaimes gadījumiem.

4. Nodaļas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Nodaļas darbinieku tiesības:
4.1.1. savlaicīgi saņemt informāciju un rīkojumus pienākumu veikšanai;
4.1.2. nepieņemt no Domes administrācijas struktūrvienībām un Domes iestādēm dokumentus, kas neatbilst lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
4.1.3. saņemt saimniecisko nodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu darba pienākumu veikšanai;
4.1.4. paaugstināt profesionālo kompetenci, apmeklējot seminārus un kursus;
4.1.5. savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju par izmaiņām likumdošanā un konsultācijas no Domes Juridiskā departamenta.

4.2. Nodaļas darbinieku pienākumi un atbildība:
4.2.1. kvalitatīvi izpildīt Nodaļas galvenos uzdevumus un funkcijas;
4.2.2. pamatoti un lietderīgi izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus;
4.2.3. nodrošināt augstu Domes apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti;
4.2.4. nodrošināt savas darbības atbilstību LR likumu, citu normatīvo aktu prasībām;
4.2.5. gādāt par savlaicīgu un kvalitatīvu paredzēto uzdevumu izpildi;
4.2.6. disciplināri ir atbildīgi par uzlikto pienākumu izpildi.