Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Pašvaldība | Domes struktūra un kontakti | Juridiskais departaments

Juridiskais departaments

Informācija par iespējām saņemt valsts bezmaksas juridisko palīdzību

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta nolikums

KONTAKTI

Daugavpils pilsētas domes Juridiskais departaments

Juridiskais departaments kontrolē un koordinē pašvaldības tiesību aktu, administratīvo
aktu un pašvaldības politikas plānošanas dokumentu juridisko analīzi, nodrošina
juridisko pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas domē.

Departaments sastāv no divām nodaļām:

-                    Iekšējās inspekcijas nodaļa;

-                    Administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļa.

 

 

Juridiskais departamenta galvenie uzdevumi ir:

1.      sniedz atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2.      konstatējot domes rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektu neatbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, sagatavo atzinumus un priekšlikumus neatbilstības novēršanai;

3.      uzrauga domes publisko iepirkumu organizēšanu un to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4.      veic iekšējo inspekciju, pārbaudot, izvērtējot domes amatpersonu pieņemto lēmumu, administratīvo aktu un faktiskās rīcības likumību un tiesiskumu;

5.      veic preventīvus pasākumus (inspekcijas, ieteikumi, instrukcijas, konsultācijas u.tml.) normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai;

6.      pārstāv domes intereses civiltiesās, administratīvajās tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās;

7.      sniedz juridiskas konsultācijas domes deputātiem, administrācijas darbiniekiem, kā arī veic iedzīvotāju pieņemšanu, sniedzot konsultācijas;

8.      sagatavo atbildes uz iedzīvotāju, juridisko personu, valsts un pašvaldību iestāžu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

9.      nodrošina iespēju domes deputātiem, administrācijas darbiniekiem iepazīties ar normatīvo aktu bāzi: likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, rīkojumiem un u.c. aktiem;

10. sniedz atzinumus un sagatavo lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem gadījumos, ja tiek apstrīdēti domes administrācijas izdotie administratīvie akti vai faktiskā rīcība;

11.  pašvaldības vārdā sagatavo atzinumus un priekšlikumus par Latvijas Republikas Saeimas un valdības iesniegtajiem likumu un citu normatīvo aktu projektiem;

12. nodrošina sadarbību starp domes institūciju juristiem, organizē metodisko vadību un apmācības.

Departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas galvenie uzdevumi:

1.      pārbauda domes amatpersonu pieņemto lēmumu un faktiskās rīcības likumību, sniedz atzinumus un sagatavo projektus par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem;

2.      sekojot izmaiņām likumdošanā, veic domes pieņemto ārējo normatīvo aktu (saistošo noteikumu) un administratīvo aktu atbilstības kontroli, nepieciešamības gadījumā sagatavo atzinumus izmaiņu veikšanai vai jaunu ārējo normatīvo aktu pieņemšanai;

3.      veicot iekšējo inspekciju, sadarbojoties ar visām domes struktūrvienībām, izvērtē trūkumus un nepilnības pašvaldības darbu regulējošos normatīvajos aktos, sniedz atzinumus un ieteikumus, ar mērķi novērst trūkumus un nepilnības;

4.      organizē, uzrauga un piedalās publisko iepirkumu procedūrās, kontrolē to atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, strīdu gadījumā pārstāv domes intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;

5.      sagatavo un saskaņo (vizē) līgumus.

Departamenta Administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļas galvenie uzdevumi:

1.      kārto administratīvo pārkāpumu lietvedību- saņem, reģistrē administratīvo pārkāpumu protokolus, noformē komisijas sēžu protokolus un izsūta pieņemtos lēmumus;

2.      sniedz atzinumus un skaidrojumus saistībā ar domes Administratīvas komisijas darbu;

3.      sagatavo saistošo noteikumu vai lēmumu projektus par domes Administratīvas komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.      sniedz likumā noteikto informāciju (paziņojumus) par administratīvi sodītām personām LR Sodu reģistram;

5.      izsūta Administratīvas komisijas lēmumus piespiedu izpildei, kontrolē administratīvo sodu piespiedu izpildi un sodu samaksu.