Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 28/10/2014

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils pilsētas dome, 90000077325
Pasta adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5400 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Daugavpils pilsētas dome, Juridiskais departaments
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jurijs Bārtuls
Tālruņa numurs: 654 04320
E-pasta adrese: jurijs.bartuls@daugavpils.lv Faksa numurs: 654 21941
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://daugavpils.lv/lv/441

I.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Elektroenerģijas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija

NUTS kods: LV005

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos   

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros    □

 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Elektroenerģijas iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

09310000-5

Papildu kods (-i)

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 3684755.44

Valūta: EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta: EUR

 

III IEDAĻA: Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

   

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Slēgts konkurss

Paātrināta sarunu procedūra

   

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Paātrināts slēgts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Konkursa dialogs

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
DPD 2014/42

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2014/S 160-287164 - 22/08/2014 - Paziņojums par līgumu

III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par elektroenerģijas iegādi Daugavpils pilsētas pašvaldībai

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

21/10/2014 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

1

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Akciju sabiedrība "Latvenergo", 40003032949

Pasta adrese: Pulkveža Brieža iela 12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1230

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@latvenergo.lv

Tālruņa numurs: 67728222

Vispārējā interneta adrese (URL): www.latvenergo.lv

Faksa numurs: 67728880

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

3684755.44

Valūta

EUR  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

3684755.44

Valūta

EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:

Valūta:

Līguma daļa:

     

Nav zināms

 
 

V IEDAĻA: Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS SAVIENĪBAS fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720


PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas dome, 90000077325
Pasta adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5400 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 90009737220
Pasta adrese: Saules ielā 7
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, 90002067001
Pasta adrese: Muzeja iela 6
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: 5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas domes iestāde „Kultūras pils”, 90002682862
Pasta adrese: Smilšu 92
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5410 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", 90009547852
Pasta adrese: Saules ielā 5A
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Krievu kultūras centrs, 90000957223
Pasta adrese: Tautas iela 11
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Latgales Centrālā bibliotēka, 90000066637
Pasta adrese: Rīgas iela 22a
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, 90000030377
Pasta adrese: Rīgas iela 8
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pašvaldības iestāde "Latviešu kultūras centrs", 90000077556
Pasta adrese: Rīgas iela 22a
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: 5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, 90000065913
Pasta adrese: 18.Novembra ielā 354a
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5413 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde, 90000399043
Pasta adrese: Raiņa ielā 69
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): "Latgales Zoodārzs" Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde , 90000705874
Pasta adrese: Vienības iela 27.
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs", 90009938567
Pasta adrese: Mihaila iela 3
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvalde, 90001998587
Pasta adrese: Vienības iela 8
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV - 5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola", 90000064910
Pasta adrese: Saules iela 6/8
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: 5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA “Parkings D”, 41503025952
Pasta adrese: K.Valdemāra ielā 13,
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”, 41503021397
Pasta adrese: 18.Novembra ielā 19
Pilsēta/Novads: Daugavpilī Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Labiekārtošana - D", 41503003033
Pasta adrese: 1.pasažieru iela 6
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV5403 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, 41503007355
Pasta adrese: Lāčplēša iela 12
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", 41503002485
Pasta adrese: Liepājas iela 21
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5417 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli", 41503002945
Pasta adrese: 18.novembra ielā 4
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV5401 Valsts: Latvija


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu